Обучения по безопасност и здраве

H&S провежда както присъствени, така и E-LEARNING обучения по предварително изготвени и съгласувани с клиентите учебни програми, както следва:
Обучения на ръководния персонал и комитетите и групите по условията на труд.

Обучения на длъжностни лица и органи по безопосност и здраве при работа, пряко подчинени на работодателите и изпълняващи важни функции във фирмената система за управление и организация на дейностите, свързани с безопасни условия на труд.

Обучение по правата, задълженията и отговорностите на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Обучение на работещите по въпросите на трудовия травматизъм, професионалната заболяемост и свързаните с труда заболявания.

Обучение на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място. Обучение за безопасна работа с видеодисплеи, обучение за безопасно извършване на ръчна работа с тежести и други.

Организираме обучения за придобиване на квалификационна група по електробезопасност, с  издаване на  удостоверения на всеки успешно издържал теста участник.

Е-ELEARNIG – ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Създаване на потребителски акаунт (име и парола за достъп) на всяко едно лице, подлежащо на обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

Достъп до Е-ELEARNIG системата – минимум 1 седмица от създаването на всеки потребителски акаунт;

Предоставяне на помощ на обучаемите лица – консултация и помощ за оперативна работа със системата по телефона и по други канали – имейл или скайп на обучаемите лица;

Снабдяване с удостоверение за успешно преминато обучение на всяко обучаемо лице;