Акредитиран орган за контрол вид С - „ЛОЗЕТЕХ”ООД

Сертификат за акредитацията: Рег. № 110 ОКС, валиден до 30.09.2024 г.

Извършва контрол /измерване/ на факторите на работна и битова среда:

1. Физични фактори на работната среда:

  • микроклимат — температура, относителна влажност и скорост на въздуха в работна и битова среда;

  • изкуствено осветление в работна и битова среда;

  • шум в работна, битова и околна среда;

2. Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V;

  • съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;

  • съпротивление на защитни заземителни уредби;

3. Електрически уредби и съоръжения до 1000 V;

  • импеданс на контура „фаза-защитен проводник”;

  • съпротивление на изолация;

  • защитни прекъсвачи: време на изключване, ток на задействане и допирно напрежение;

ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВО

ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ

ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЕ НА ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА БСА И ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА СТАТУТА НА ИА БСА КАТО СТРАНА ПО МНОГОСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЕ НА ГЪВКАВ ОБХВАТ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ОТНОСНО СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ