Служба по трудова медицина

Наблюдаваме, анализираме и оценяваме здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи.

Подпомагаме работодателя при организирането на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.

Консултираме при определянето на списъка на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания, вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите, необходимите изследвания и честотата на провеждането им.

Уведомяваме избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение.

Участваме в разследване на професионални заболявания и трудови злополуки.

Оценяваме условията на труд на работните места и участваме в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите.

Организираме извършването на специализирани измервания на факторите на работната среда.

Разработваме и предлагаме мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск, подобряване на състоянието на работната среда и оптимизиране на трудовия процес.

Консултантски услуги

За по-пълно обслужване, ориентирано към специфичните потребности на Вашия бизнес, предлагаме комплексни решения по всички въпроси, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, в това число:

• Следим измененията в нормативната база, регламентираща здравословните и безопасни условия на труд и своевременно уведомяваме работодателите за настъпилите промени;

• Подпомагаме работодателите при разработването и прилагането на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа;

• Даваме индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;

• Консултираме и подпомагаме комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им;

• Оказваме съдействие на работодателите при изпълнение на предписанията на контролните органи;