Съдействие на чуждестранните инвеститори в България

Нашият международен опит ни помага да разберем напълно трудностите, пред който се изправят чеждестранните инвеститори в България при съблюдаването на местните правила и норми, особено в сферата на здравословните и безопасни условия на труд. Това разбиране и уповаването на високо квалифицирания ни екип ни дават основание да считаме, че адекватно можем да ги подпомогнем и подкрепим при реализирането на техните бизнес намерения в България.

Ние можем да съдействаме на нашите клиенти да изградят на българска територия, структури, изцяло съобразени с многобройните изисквания на действащата нормативната база за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд от самото начало на дейността им, като по този начин способствеме да бъдат избегнати много по –големите разходи при коригиране на допуснати грешки и непълноти при изпълнението на законовите предписания в тази област.

За улеснение на клиентите ни, голяма част от документите, които изготвяме са подготвени на английски и български език.

Нашите клиенти могат да разчитат на висока степен на професионални услуги, с всеотдаен и гъвкав подход при посрещането на техните специфични нужди.