Нови моменти в сила от 01.01.2021 г. относно задължението на работодателите с 50 и повече от 50 работници и служители, съгласно Закона за хората с увреждания за изпълнение на квота за назначаване на работници или служители с трайни увреждания.

Уважаеми клиенти,

Напомняме Ви, че работодател с 50 и повече от 50 работници и служители е длъжен да определи квота за назначаване на хора с трайни увреждания, съгласно разпоредбите на Закон за хората с увреждания (ЗХУ) и Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ). В сила от 01.01.2021 г. са някой нови моменти, които да имате предвид, а именно:

1.По смисъла на ЗХУ: „Хора с трайни увреждания“ са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

2.Срокът за изпълнение на задължението е до 31 март ежегодно.

Съгласно чл. 38, ал. 1 на ЗХУ работодателите, които имат задължение да назначат лица с трайни увреждания, са:

-работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;

-работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

В чл. 38, ал. 2 на ЗХУ е записано, че работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата.

3.В чл. 38, ал.3 на ЗХУ Работодателите се освобождават от задължението по ал. 1 до края на съответната календарна година при:

1. наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания;

2. липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“ или от трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

(4) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ удостоверява обстоятелствата по ал. 3.

(5) Работодателите, извън тези по ал. 3, които прилагат алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания, определени с правилника за прилагането на закона, се освобождават от задължението по ал. 1.

(7) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) За новосъздадени предприятия задължението по ал. 1 възниква през годината, следваща годината на вписването им.

(8) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Специфичните фактори в работната среда по ал. 3, т. 1 се установяват съобразно броя на работниците и служителите, които:

1. полагат труд при условията на първа или втора категория труд;

2. работят при условията на установено намалено работно време или имат право на допълнителен платен годишен отпуск съгласно чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Няма промяна в санкциите. При неизпълнение на задължението за назначаване на хора с трайно увреждане работодателят дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане. Ако не изпълни това си задължение му се налага глоба от 1000 до 2000 лв. или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.При повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е от 4000 до 10 000 лв.

При въпроси не се колебайте да се свържете с нас!

За подробности и друга полезна информация можете да ни последвате във Facebook на следния линк: https://www.facebook.com/safeworking.eu

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest