Работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност – за работодатели с повече от 50 работници и служители. Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” през 2021 г.

Уважаеми клиенти,

1.Напомняме Ви, че съгласно чл. 315 от Кодекса на труда работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.

Подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност се определят ежегодно, но не по-късно от края на януари всяка календарна година.

Препис от списъка се изпраща на службата по трудова медицина.

В Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност са поставени изисквания относно процента трудоустроени работни места по отрасли.

Със заповед се създава Комисия по трудоустрояване със следния състав: председател: ръководителят на предприятието;
членове: представителите на работниците и служителите (член на КУТ, представител на синдикална организация); органът по безопасност и здраве при работа; лекар от службата по трудова медицина.

Списъкът с определените места за трудоустрояване НЕ СЕ ИЗПРАЩА в Агенция по заетостта.

2. Напомняме Ви, че съгласно разпоредбите на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска ”трудова злополука” и ЗАПОВЕД № РД-01-61 от 22.10.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика, е определен коефициентът на трудов травматизъм по икономическите дейности за прилагане през 2021г.

Дружествата, принадлежащи към икономическа дейност, с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната са задължени да сключат застраховка “трудова злополука” за работещите в основната и спомагателни дейности.

Това не означава, че всички работещи в дружеството трябва да се застраховат. Подлежащите на застраховане работещи се определят със заповед, като за целта е необходимо да има и съгласувателен протокол с Комитета/Групата по условия на труд и обслужващата служба по трудова медицина.

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната е Ктт = 0,62.

За повече информация  и съдействие екипът ни е на Ваше разположение!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest