Промени в Кодекса на труда

Промени в Кодекса на труда (КТ), в сила от 01.08.2022 г.

Създадохме синтезирано изложение за промени в Кодекса на труда (КТ), които влязоха в сила от 01.08.2022 г.

1. Чл.66 ал.5 от КТ

Работодателят предоставя на служителя необходимата писмена информация във връзка с изменението на трудовия договор най – късно до влизането в сила на промените  (напр. изменение на мястото и характера на работа при производствена необходимост, или в други случаи, в които КТ допуска  едностранно изменение).

Новото:  С цел защита правата и интересите на служителя старият срок за уведомяване на служителя за изменението на трудовото правоотношение е съществено съкратен.

2.Чл.70 от КТ

Срокът за изпитване при срочен трудов договор по-кратък от една година (напр. за сезонна заетост) не може да надвишава 1 месец.

Новото правило разграничава максимално допустимия срок на изпитване при безсрочен и срочен трудов договор (под 1г.)

3.Чл.111 от КТ.

Забраната за полагане на допълнителен труд при друг работодател може да се уговаря само по причини:

 • защита на търговска тайна и/или
 • предотвратяване на конфликт на интереси

Новото: Вече не е възможна абсолютна забрана за допълнителен трудов договор извън установеното работно време.

4.Чл. 119 от КТ

Служителят може да отправи писмено предложение до работодателя да премине:

 • от срочен на безсрочен трудов договор;
 • от непълно на пълно работно време;

Служителят може да направи тези предложения след приключване на срока на изпитване (ако има такъв). Промените могат да се съгласуват и докато служителят ползва  отпуск за отглеждане на дете.

Работодателят трябва в писмен вид да се обоснове (до 1 месец), ако отказва изменението.

Новото: Досега не беше изрично уредено, че служителят може едностранно да предлага такива изменения на трудовия договор. Новите уговорки трябва да бъдат съгласувани писмено между двете страни, в случай че работодателя приеме.

5.Чл.127 от КТ

Работодателят е длъжен да запознае служителя:

 • с правилата за определяна на работната заплата;
 • с условията и реда за прекратяване на трудовия договор, съгласно трудовото законодателство;
 • с информация за осигуряваните от работодателя обучения за поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения;

Нови и допълнителни правила за прозрачни условия на труд и осведоменост на служителя

6.Чл.164в от КТ

Служител- баща/осиновител има право на отпуск до 2 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8 – годишна възраст, ако:

 • не е използвал сходен отпуск, полагащ се за същите цели (по чл. 163, ал.10, чл.164, ал.3, чл. 164б, ал.2 и 5 или чл.167, ал 1 от КТ), или дори да е използвал, е било под 2 месеца;
 • Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна поръчка.

Обезщетение се изплаща от държавното обществено осигуряване.   

Ново индивидуално право на отпуск за отглеждане на дете до 8 – годишна възраст за служител- баща или осиновител.

7.Чл.167б от КТ

Служител, които е родител (осиновител) на дете до 8 годишна възраст, или полага грижи за близки роднини по сериозни медицински причини ( с поне 4 месеца трудов стаж) има право да предложи писмено на работодателя за определено време:

 • Преминаването към работа от разстояние, ако има такава възможност;
 • Друг начин на организиране на работното време;
 • Други изменения на трудовият договор, които да улеснят съвместяването на семейните и професионалните задължения на служителя.

Промените трябва да се оформят в писмен вид, по взаимно съгласие, а когато работодателят ги отказва, следва да мотивира писмено отказа си в 14- дневен срок.

Новото: Разширяване на случаите, в които служителят може да изисква гъвкавост за съвместяването на трудовите и семейните задължения.

8.Чл.173а от КТ

Работодателят има право едностранно да пусне служител в платен годишен отпуск и без негово съгласие поради обявено извънредно положение  или извънредна епидемиологична обстановка, без да е необходимо служителят да има минимален трудов стаж (4 месеца).

Новото: Промяната отразява предходно изменение, съгласно което минималният трудов стаж за придобиване на право на платен годишен отпуск се скъси от 8 на 4 месеца.

9.Чл.228а от КТ

Когато работодателят е длъжен да осигурява поддържането и повишаването на професионалната квалификация на служителя, времето за обучение се счита за трудов стаж и по възможност се провежда в установеното работно време. Подобно задължение за опресняване на професионалните умения, съгласно новите условия на работа, са в тежест за работодателя и при връщане на служител от продължително отсъствие (напр. майчинство). Разходите за обучението се поемат от работодателя.

Новото: Допълнителни предпоставки и гаранции за професионално развитие на служителя, но вече в рамките на работното време.

Ако имате въпроси екипът на Служба по трудова медицина HEALTH&SAFETY e на Ваше разположение. 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest