Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ през 2021 г.

В срок до 05 май 2021 г. всички юридически и физически лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа, както и лицата, които за своя сметка работят в съдружие с други и имат промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (съгласно §1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд) трябва да подадат декларация за 2020.

От 2018 г. отпадна необходимостта да се подава уведомление по чл.15 от същия при липса на промени.

Преразглеждането на оценката на риска във връзка с извънредната епидемичната обстановка само по себе си не задължава работодателите да подават нова декларация по чл. 15. За повечето работни места рискът от заразяване със SARS-Cov-2 не може да се приеме за професионален риск, доколкото вероятността от заразяване е в резултат от общата епидемична обстановка, а не от източници на работната среса и е съизмерима с тази на общото население.

Въпреки задължението на работодателя да преразгледа оценката на риска при извънредна епидемична обстановка, за голяма част от предприятията новата оценка няма да идентифицира нов професионален риск, а ще осигури спазването на задължителните за страната противоепидемични мерки. Поради тази причина преразглеждането на оценката на риска само по себе си не е основание за подаване на нова декларация, тъй като не може да се определи като промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

За повече информация  и съдействие екипът ни е на Ваше разположение!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest