Оценка на риска и измервания при работа от разстояние или надомна работа

Уважаеми клиенти,

ако сте избрали работата от разстояние или надомната работа да станат практика при Вас за Вашите служители, трябва да отчетете следното:

Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд на работещите във всички случаи, свързани с работата. Установяването на съответствието на работната среда, трудовия процес и работното оборудване с нормите и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд се осъществява посредством подходите и методите за извършване на оценката на риска. Необходимите измервания на факторите на работната среда (осветеност, микроклимат и др.) се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценката на риска. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, са изцяло за сметка на работодателя (чл. 16, ал. 6 от ЗЗБУТ).

В действащата нормативна уредба не се съдържат изключения от посочените правила във връзка със специфичните форми за организиране на работата – от разстояние или надомна т.е. трябва да имате измервания и оценка на риска за всички места, където имате работещи, а именно така модерния последно време home office.

За повече информация и съдействие екипът ни е на Ваше разположение!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest