Оперативни цели на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за 2022 г.

Считаме за важно да знаете оперативните  цели  на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за 2022 г., а именно:

Оперативна цел No 1: Осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, държавната служба, трудовата мобилност и трудовата миграция.

Мярка No 1: Осъществяване на контрол по изпълнение на задълженията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и законосъобразното възникване и осъществяване на трудовите правоотношения при извършване на строителни и монтажни работи.
Мярка No 2: Осъществяване на контрол по изпълнение на задълженията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и законосъобразното възникване и осъществяване на трудовите правоотношения в икономически дейности „Растениевъдство“ и „Животновъдство“, включително при наемане на работници за извършване на краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

Мярка No 3: Осъществяване на контрол в предприятия с рискови производства и дейности.

Мярка No 4: Осъществяване на контрол по спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа в предприятия, оказали влияние върху нивата на трудовия травматизъм за 2021 г.

Мярка No 5: Осъществяване на контрол по спазване на противоепидемичните мерки срещу разпространението на КОВИД-19 (коронавирус), мерките на правителството за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите и изпълнение на законодателните изисквания при работа от разстояние.

Мярка No 6: Осъществяване на контрол по спазване на законодателните изисквания във връзка с полагане на труд от чужденци – граждани на трети държави на територията на Република България; командироване и изпращане на работници в рамките на предоставяне на услуги; регистрационни режими и дейност на посреднически фирми, предприятия, осигуряващи временна работа и предприятия-ползватели в Република България.

Мярка No 7: Осъществяване на контрол по спазване на законодателните изисквания при предоставяне на работна сила. Акцентът е върху законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, изплащането на възнагражденията и разпределението на работното време. От значение са и разрешителните режими, свързани с наемане на работа.

Мярка No 8: Осъществяване на контрол по спазване на законодателните изисквания за организация на дейността. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, безопасността на работното оборудване и технологичните процеси и хигиена на труда.

Национални кампании към Оперативна цел No 1:

Кампания No 1: Спазване на законовите изисквания по възникване и осъществяване на трудовите правоотношения и по осигуряване на минималните изисквания за здраве и безопасност при работа в хотели, ресторанти и питейни заведения, включително в летните и зимните курорти в страната.

Кампания No 2: Здравословни работни места: облекчете натоварването (Европейска кампания).

Кампания No 3: Проверки на работодатели, за които е установено наемането на лица без трудови договори повече от един път през предходната година.

Кампания No 4: Инспектиране чрез въпросници за самоконтрол.

Оперативна цел No 2: Превенция за спазване на трудовото законодателство.

Мярка No 1: Организиране и провеждане на информационни кампании, съпътстващи изпълнението на мерките и кампаниите от Оперативна цел No 1.

Мярка No 2: Разработване и публикуване на информационни материали за работниците и работодателите. Целта е повишаване на осведомеността им относно трудовите им права и задължения.

Мярка No 3: Разработване и внедряване на онлайн инструмент за самооценка на риска от полагане на недеклариран труд.

Оперативна цел No 3: Повишаване на административния капацитет на Агенцията и професионалния капацитет на инспекторите по труда.
Оперативна цел No 4: Повишаване и укрепване на институционалния имидж на Инспекцията по труда.
Оперативна цел No 5: Осъществяване на активна международна дейност.

За повече информация и съдействие екипът ни е на Ваше разположение!

Линк към пълната статия тук.

Прочетете предишната статия тук.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest